Ons onderwijs

Typisch basisschool Het Element

Ons onderwijs

Waarom kiezen voor Montessorischool Het Element?

Op onze mooie school:

  • Zijn kinderen zichzelf, we zien ze!
  • Leren kinderen het zelf te doen en keuzes te maken.
  • Groeien kinderen in samenspel met andere kinderen en de leerkrachten.
  • Leren kinderen in een kleurrijke leeromgeving met een uitdagend schoolplein.
  • Leren kinderen niet altijd volgens het boekje, maar juist met vallen en opstaan.

Alle ontwikkelingen die het kind in de eerste levensjaren doormaakt, vinden plaats in wisselwerking met de omgeving waar het kind opgroeit. Ouders, broertjes en zusjes, andere familieleden maar ook het land, de cultuur waar het kind ter wereld komt, maken deel uit van die omgeving. Allerlei indrukken prikkelen het kind om zich te ontwikkelen. Het is belangrijk dat deze prikkels een positief karakter hebben en tegemoet komen aan de basisbehoeften van een kind. Een kind heeft behoefte aan veiligheid en liefde, maar ook aan interessante bezigheden waarmee hij of zij de wereld kan ontdekken. De kwaliteit van de omgeving is, naast het karakter, de mogelijkheden en het temperament van het kind, in belangrijke mate bepalend voor de ontwikkeling. Ieder mens is gemaakt om te leren, te groeien. (Jonge) kinderen krijgen alle kans om te wennen aan de Montessorischool: ze leren zorg te dragen voor een plantje, leren zorgvuldig met de specifieke materialen om te gaan en om de juf of meester steeds met een moment van oprechte aandacht te begroeten en afscheid te nemen.


Schrijven en lezen
Op Het Element beginnen de kinderen met schrijven en lezen als ze daar aan toe zijn. Dit kan dus op ieder moment, meestal ergens tussen het derde en vijfde levensjaar het geval zijn. Dit start met de interesse in letters (en woorden), de betekenis van geschreven taal, de fase van ontluikende geletterdheid. In het Montessorionderwijs is het kind eerst met voornamelijk ‘voelen’, benoemen en schrijven van letters bezig, waarna de ontwikkeling van echt lezen volgt. De verdere ontwikkeling van het lezen gaat aan de hand van de methode Veilig Leren Lezen in groep 3. Naast technisch lezen wordt ook veel aandacht geschonken aan begrijpend lezen. Hiervoor gebruiken wij de methode Nieuwsbegrip XL, aangevuld met interessante teksten uit dagbladen, boeken, tijdschriften, internet etc. Begrijpend lezen start met praten over een tekst, vandaar dat deze lessen beginnen met een gesprek. Bij ons op school bieden wij onze leerlingen ook “Close Reading” aan. Close Reading is een manier van lezen waarbij leerlingen een uitdagende tekst meerdere malen lezen, steeds met een ander leesdoel. Het doel van Close Reading is dat kinderen de tekst goed begrijpen en erachter komen wat de schrijver met de tekst wil vertellen. Daarvoor gaan ze actief met de tekst aan de slag. Ze zoeken naar informatie, stellen vragen over de tekst en beantwoorden deze, maken aantekeningen en discussiëren over wat ze gelezen hebben.

Het schrijfproces start veelal in de onderbouw en krijgt nader vorm in de middenbouw. Hiervoor gebruiken we de methode Novoskript. Dit is een innovatieve methode waarbij het leren schrijven op speelse wijze wordt aangeboden. De integrale aanpak van motoriek en schrijven zorgt voor een betere coördinatie van schrijfbewegingen. De kinderen ontwikkelen hierdoor een soepel en persoonlijk handschrift dat goed leesbaar is.

De taalontwikkeling
Ook bij de algemene ontwikkeling van de taal maakt onze school zoveel mogelijk gebruik van stimulerend en zelfstandig uit te voeren leermateriaal. Hierbij komen alle aspecten van onze taal aan bod. Naast bovengenoemde leesontwikkeling zijn dat: doorzien van betekenis van teksten, verschillende soorten teksten kunnen lezen, kunnen samenvatten, stellen, woord benoemen, zins-ontleden, creatief met taal overweg kunnen (taalspellen, toneel, gedichten, musical enz.), vrije expressie en spelling. Als basis volgen wij de taalkast van “Taal: doen!” Dit is speciaal ontwikkeld voor Montessorischolen, waarbij kinderen worden uitgenodigd om actief, vlot en gevarieerd met taal aan het werk te gaan. Karakteristiek voor “Taal: doen!” is het beleven, begrijpen en beheersen. De taallijn doet bij kinderen beroep op zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken en creatief en analytisch denken.

Het rekenen
Voor de rekenontwikkeling wordt gebruik gemaakt van het Montessorimateriaal in combinatie met de rekenkast van “Ik wil rekenen”. Dit is rekenmateriaal dat speciaal is ontwikkeld voor Montessorischolen. Wij bieden hiermee volop aandacht voor begrijpen, rekentaal, automatiseren en memoriseren, zodat kinderen hun wiskundige geletterdheid kunnen ontwikkelen. Tijdsplanning en overzicht vormen voor de leerlingen ook een belangrijk onderdeel tijdens het zelfstandig werken. Vanaf groep 3 wordt gestimuleerd dat leerlingen leren klokkijken. Een eigen horloge is daarbij eenhandig en motiverend hulpmiddel.

Het kosmisch onderwijs
Op onze school geven wij in principe geen aardrijkskunde, geschiedenis, natuur-en milieu-educatie als aparte vakken. De wereld is één geheel. Wij vinden daarom ook dat deze afzonderlijke vakken in samenhang moeten worden aangeboden. Dat doen wij zoveel mogelijk in leerjaaroverstijgende projectvormen. In Montessori-termen noemen wij dit Kosmisch Onderwijs. Er wordt gewerkt met de leerlijn Davinci.

Muzikale Vorming
Elke week krijgen de kinderen muzikale vorming van een vakdocent muziek. De muziekles brengt de kinderen de basisbeginselen van muziek maken mee op het gebied van zang, muzieksoorten, muzieknotatie, vertalen van muziektekens naar muziek en ritme.

Vreedzame school
Een ander aspect van onze zorg is de sociale en emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Wij willen dat onze school een sociaal veilige omgeving is voor onze leerlingen, ouders en ons team. Onze Montessorivisie is hierbij uitgangspunt. We werken daarbij met het programma van De Vreedzame school. Zie hiervoor ook: www.devreedzameschool.nl.

Op onze school zorgen we met en voor elkaar. De kinderen weten dat ze bij alle leerkrachten terecht kunnen en alle leerkrachten voelen zich verantwoordelijk voor alle kinderen. We volgen de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen goed en bespreken het met ouders als we merken dat er iets niet lekker loopt. Ons sociaal emotioneel “volgsysteem” Zien! speelt hier een belangrijke rol in.

Pesten wordt niet getolereerd op onze school. Iedere leerkracht stelt met de groep omgangsafspraken vast die gebaseerd zijn op de “grondwet” van de school. In klassengesprekken blijven deze regels terugkomen en bespreekt de leerkracht met de groep hoe het ervoor staat en of er oplossingen moeten worden gezocht.

De eerste weken van het nieuwe schooljaar staan in het teken van groepsvorming. Op de aandachtstafel gaat het over “De Vreedzame school”. Er wordt aandacht besteed aan: Hoe gaan we met elkaar om? Welke regels (school) en afspraken (leerlingen) maken we met elkaar?  Tussendoor is er steeds even gelegenheid om een kort (kennismakings-) spel te doen.

De Vreedzame School is een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Uitgangspunten:
-het constructief oplossen van conflicten met behulp van mediatie;
-het creëren van een positieve sociale en morele norm;
-het bevorderen van sociale verbondenheid en gemeenschapszin.


De slogan ‘help mij het zelf te doen’ is de kern van het montessorionderwijs. Kinderen willen zich al vroeg onafhankelijk en los maken van hun ouders, dit start al in de peuterleeftijd. Bij ons op school vinden we (volgens de principes van Maria Montessori) dat een kind zo veel mogelijk de vrijheid krijgt om zijn omgeving te ontdekken en de dingen zelf te doen die het zelf ook kan. Het kind heeft daarbij de hulp van de volwassenen als begeleider nodig. Het kind ontwikkelt een gevoel van zelfvertrouwen op basis waarvan het zelfstandig verantwoorde keuzes leert maken.


Er worden op een Montessorischool geen rapportcijfers gegeven. Ouders ontvangen een verslagboek waarin de ontwikkeling van het kind wordt weergegeven. Tijdens de ouder-kind-leerkrachtgesprekken krijgen ouders een toelichting op het verslagboek door kind en leerkracht.


Op de montessorischool zitten kinderen bij elkaar in combinatiegroepen, we hebben onderbouw, middenbouw en bovenbouwgroepen. Het doel hiervan is dat kinderen met en van elkaar leren, rekening kunnen houden met oudere en jongere kinderen en hun onderwijs zien als geheel in plaats van losse leerjaren. Een aantal leergebieden worden per leerjaar aangeboden, daar waar het kan werken we leerjaar overstijgend. We stimuleren kinderen om elkaar te helpen en te begeleiden in hun leerproces.

Door middel van de combinatiegroepen is elk kind een keer de jongste die het nog moet leren, de middelste die het al zelf kan, de oudste die de anderen kan helpen.

 


Op Montessorischool Het Element vinden we het van belang dat kinderen presteren naar hun mogelijkheden en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend en succesvol vervolgonderwijs en uiteindelijk een mooie bijdrage aan onze maatschappij.

Het team beoordeelt de opbrengsten van het Cito-leerlingvolgsysteem, Zien! en de Iep-Eindtoets en stelt deze centraal in de groepsbesprekingen en de tweejaarlijkse teambespreking. Op basis van de uitslagen en de analyse worden verbeterpunten opgesteld en volgens de Plan-Do-Check-Act cirkel doorgevoerd. We zorgen voor een zorgvuldige verslaglegging van de opbrengsten, de analyses en de vormgeving van ons aanbod.

Om de leerprestaties en ontwikkelingen van de kinderen goed te kunnen volgen, houden wij de ontwikkelingen van de kinderen bij in ons leerlingvolgsysteem van ParnaSsys. Hierin noteren te leerkrachten welke doelen zijn behaald, welke nog (weer) aan bod moeten komen en hoe de algehele ontwikkeling van het kind is.

Daarnaast nemen we twee keer per jaar niet-methode gebonden (CITO) toetsen af. Bij Cito-toetsen meten we leervorderingen over een langere periode. Met deze genormeerde toets gegevens maken we ook een vergelijking met landelijke resultaten. Tweemaal per jaar gebruiken we de resultaten bij de groeps- en leerlingbespreking met de intern begeleider en worden deze resultaten ook op schoolniveau geanalyseerd en besproken. Op deze wijze kunnen we gezamenlijk zorg dragen voor de ontwikkeling van de leerlingen en daar waar nodig ons lesaanbod en/of methoden aanpassen. De ontwikkelingen worden gedeeld tijdens de gesprekken met de kindgesprekken met de leerling en de ouders.

De eindopbrengsten van onze school lagen in schooljaar 2020/2021 en in 2021/2022 boven het landelijke gemiddelde.


Op Montessorischool Het Element werken we handelings- en opbrengstgericht. Handelingsgericht werken is een systematische manier van werken, waarbij het onderwijsaanbod wordt afgestemd op de basis- en onderwijsbehoeften van ieder kind. Deze behoeften formuleren we door aan te geven wat een kind nodig heeft om een bepaald doel te kunnen bereiken. De centrale vraag is: welke benadering, aanpak, ondersteuning, instructie etc. heeft het kind nodig? We richten ons niet zozeer op wat er mis is met een leerling, maar meer op wat hij of zij nodig heeft om bepaalde doelen (opbrengsten) te bereiken en welke aanpak een positief effect heeft.

Op die manier wordt ook opbrengstgericht gewerkt: we proberen de prestaties te maximaliseren. Opbrengstgericht werken is een bewuste, systematische en cyclische werkwijze waarbij gestreefd wordt naar optimale opbrengsten. Goed onderwijs bieden vinden wij belangrijk, waarbij we toets gegevens niet zien als een vaststaand feit waar we geen invloed op hebben, maar als uitkomst van de kwaliteit van ons gegeven onderwijs.

We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de onderwijsbehoeften van de kinderen in de instructie (uitleg) en verwerking. Op basis van instructiebehoeften worden er binnen de groep kleine instructiegroepjes gemaakt. Voor de kinderen die de stof vlot en goed begrijpen is een verkorte instructie vaak voldoende, daarna kunnen zij aan de slag. Kinderen die de stof lastiger vinden blijven langer bij de leerkracht aan de instructietafel om samen met de leerkracht verder te werken.