Onze organisatie

Goed om te weten!

Onze organisatie

Bij basisschool Het Element willen we alle leerlingen de ondersteuning geven die ze nodig hebben. Ontdek hier hoe wij ervoor zorgen dat iedere leerling daadwerkelijk passend onderwijs krijgt en zijn of haar talenten gezien worden.

De directeur is integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de school en belast met de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het beleid op schoolniveau. Hij/zij doet dit in nauw overleg met de intern begeleider en het team. De directeur overlegt met de medezeggenschapsraad (MR) over schoolse zaken zoals vastgesteld in het MR-reglement van Catent. Door nauw contact te houden met ouders geven we samen vorm aan onderwijs, opvoeding, visie en andere zaken die de school betreffen


De leerkracht heeft de verantwoordelijkheid voor een groep. In het geval van een duobaan wordt de verantwoordelijkheid gedeeld. Iedere leerkracht heeft binnen het team ook andere taken. We doen dan een beroep op de specifieke kwaliteiten van de leerkracht.

De leerkracht geeft uitvoering aan de basiszorg voor de kinderen, ziet de talenten en gaat samen met kind en ouders op zoek naar mogelijkheden. De leerkrachten op onze montessorischool zijn in het bezit van een montessoridiploma of volgen de opleiding.


Om de leerlingenzorg zo goed mogelijk te begeleiden en te coördineren, heeft onze school een intern begeleider. Zijn/haar belangrijkste taken zijn:

  • Zorg voor het leerlingvolgsysteem.
  • Het regelmatig onderhouden van contact met de leerkrachten over de ontwikkeling van de kinderen.
  • Het voorbereiden en leiden van groepsbesprekingen en het verzorgen van de verslaglegging.
  • Het coachen van de leerkacht in de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
  • Het leggen en onderhouden van contacten met externe instanties.
  • Het adviseren bij gesprekken met ouders.

Binnen de formatie van de school is ruimte voor de functie van intern begeleider. Natuurlijk blijft de leerkracht de eerst verantwoordelijke voor de begeleiding van de leerlingen uit zijn/haar groep.


In het primair onderwijs is de medezeggenschap van personeelsleden en ouders op het schoolbeleid geregeld door de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMS). De vertaalslag daarvan is vastgelegd in het MR-reglement binnen Stichting Catent. Het reglement ligt voor ouders ter inzage bij de directeur, is te vinden op onze website, en op de website van Stichting Catent (www.catent.nl).
In onze MR hebben twee ouders en twee teamleden zitting. In de MR zijn ouders en teamleden gelijkwaardige gesprekspartners. De directeur van de school is adviseur van de MR. DOnze MR vergadert ongeveer 5 a 6 keer per jaar en geeft advies dan wel instemming gericht op het schoolbeleid vanuit een constructieve en proactieve houding.
De leden van de MR zijn:

Oudergeleding:
Elisabeth Dul
Elisa Vogelzang

Leerkrachtgeleding:
Adinda Kaelen
Karen Vos

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Bovenschoolse medezeggenschapsaangelegenheden komen aan de orde in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waarin iedere medezeggenschapsraad van Catentscholen vertegenwoordigd is.


De montessorischool heeft een leerlingenraad die bestaat uit een aantal kinderen uit de midden- en bovenbouw. Door de leerlingenraad hebben de kinderen een eigen stem in de school, het is tenslotte hun school, hun onderwijs. De kinderen in de raad groeien in “actief burgerschap”. Ze leren om te gaan met democratische beginselen en nemen verantwoordelijkheid. De betrokkenheid van deze raad komt het onderwijs op Het Element ten goede!


Passend Onderwijs is de naam voor hoe we er binnen het onderwijs voor zorgen dat alle kinderen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden, werken scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden.
Vanuit de verschillende regionale verbanden worden middelen aan Stichting Catent verstrekt om passend onderwijs in de scholen van Stichting Catent te realiseren.
Om die reden is binnen Stichting Catent de afgelopen jaren flink ingezet op een stevige ‘basisondersteuning’. Dit betekent dat iedere leerling in onze scholen kan rekenen op zorgvuldige begeleiding gericht op een optimale ontwikkeling. Bij sommige leerlingen zien we dat er specifieke onderwijsbehoeften zijn die vragen om wat extra ondersteuning. Stichting Catent zorgt ervoor dat het merendeel van deze extra ondersteuning gerealiseerd kan worden. De extra ondersteuning, veelal afkomstig van leerkrachten binnen Catent die zeer specifieke expertise hebben opgebouwd, wordt altijd pas ingezet na overleg met u als ouder(s). De groepsleerkracht en/of de intern begeleider gaat hierover met u als ouder(s) in gesprek. Indien we binnen Catent niet de gewenste expertise hebben, gaan we kijken of collega bestuurders in de regio de gewenste deskundigheid kunnen bieden.


In het kader van Passend Onderwijs heeft onze school een ondersteuningsprofiel opgesteld. Dat wil zeggen dat we in kaart hebben gebracht waar onze kwaliteiten liggen en waar we als school tegen grenzen aanlopen bij de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Ons ondersteuningsprofiel ligt ter inzage bij de directeur. Hier volgt een samenvatting.

Welke ondersteuning kunnen we op Het Element bieden?
Op Het Element bieden we “basiszorg”.
We stellen alles in het werk om er voor te zorgen dat uw kind de ruimte krijgt om haar /zijn talenten en mogelijkheden optimaal te ontwikkelen. Ouders worden nadrukkelijk betrokken bij de zorg rondom kinderen. Samen met u als ouders/verzorgers willen we zoeken naar de best mogelijke weg voor uw kind waarbij een open communicatie uitermate belangrijk is.

De praktijk leert dat niet in alle situaties de meest optimale mogelijkheden binnen Het Element gerealiseerd kunnen worden. In dat geval willen we, met u, onderzoeken hoe uw kind het beste tot haar/zijn recht kan komen. Samen zoeken we naar passend onderwijs voor uw kind.
Elke leerling moet zich in een doorgaande lijn kunnen ontwikkelen. We ondersteunen iedere leerling zo goed mogelijk in zijn/haar ontwikkeling. De stamgroepleider brengt de onderwijsbehoeftes van iedere individuele leerling in kaart en stemt zijn/haar instructie en handelen hier op af. De aanpak voor de groep als geheel voor rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen wordt vastgelegd in een groepsplan. De begeleiding van leerlingen met meer of minder mogelijkheden vindt zo veel mogelijk plaats binnen de groep.
Wanneer zich problemen voordoen in de ontwikkeling van een kind, dan probeert de leerkracht samen met de ouders en/of de intern begeleider een oplossing te vinden.
Het onderwijs op Het Element wordt verzorgd door HBO-opgeleide leerkrachten en ter ondersteuning worden onderwijsassistentes ingezet. Twee collega’s hebben een HBO Master gedaan. De directeur is geschoold in het signaleren en begeleiden van meerbegaafde kinderen. Alle leerkrachten hebben ervaring met het begeleiden van kinderen met lichte vormen van ASS, AD(H)D en gedragsproblemen. Leerkrachten die kinderen met een ontwikkelingsstoornis of -beperking in de groep hebben, krijgen begeleiding van een extern deskundige zodat het onderwijs zo goed mogelijk afgestemd kan worden op het kind. Op Het Element hebben we ervaring met de begeleiding van kinderen met dyslexie.

Kinderen met specifieke zorgdeskundigheid zouden we kunnen plaatsen mits we reeds ervaring hebben met de zorg die gevraagd wordt. Bij iedere aanmelding met zorg hulpvragen vanwege een stoornis of nog niet gediagnosticeerde problematiek, overwegen we de plaatsing mede op basis van de zorgzwaarte van een groep. We zullen niet overgaan tot plaatsing van een leerling als een groep reeds zwaar is qua zorg ondanks onze ervaring met de zorgdeskundigheid die gevraagd wordt. Kinderen met een lichamelijke beperking kunnen we plaatsen afhankelijk van de persoonlijke verzorging. We hebben een aangepast toilet maar geen verschoontafel. Onze school is rolstoeltoegankelijk.


De CCAT heeft als taak: het arrangeren en toewijzen van ondersteuning op basis van onderwijs(zorg)behoeften van een leerling wanneer er sprake is van handelingsverlegenheid van de school. Voordat een leerling wordt besproken in de CCAT, vindt een gesprek plaats tussen de orthopedagoog van Catent, ouders, stamgroepleiders en intern begeleider. De in het gesprek besproken punten worden door de IB-er genotuleerd, en worden vervolgens met alle betrokkenen gedeeld.
Binnen de CCAT worden de onderwijs(zorg)behoeften van de leerling en de handelingsverlegenheid van onze school besproken, gewogen en afgezet tegen het schoolondersteuningsprofiel. De CCAT besluit vervolgens over het toekennen van begeleiding en ondersteuning aan de school, in de vorm van een “arrangement”. Tevens beslist de CCAT over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) indien plaatsing op een school voor S(B)O het beste arrangement voor de leerling is. En de CCAT ondersteunt ouders en de school in het proces naar plaatsing op scholen voor speciaal (basis)onderwijs.
In elke landelijk vastgestelde regio Passend Onderwijs is er (naast de CCAT) een “Commissie Toewijzing”, die zorgt voor het afgeven van de wettelijk vastgestelde toelaatbaarheids-verklaring voor het S(B)O.
Voor vragen over Passend Onderwijs kunt u terecht bij de directeur of intern begeleider van onze school. Meer informatie vindt u op de websites www.catent.nl onder het kopje Passend Onderwijs, en op www.passendonderwijs.nl


Tegen de beslissing van de CCAT over de toelaatbaarheid van een leerling tot het S(B)O kan door ‘belanghebbenden’ bezwaar worden aangetekend. Belanghebbenden zijn de school en/of de ouders, verzorgers of voogden van de leerling. Voor de behandeling van een bezwaar is Stichting Catent via de regionale verbanden Passend Onderwijs aangesloten bij de landelijke bezwaarcommissie Toelaatbaarheidsverklaring S(B)O. We verzoeken echter alle betrokkenen zich eerst tot de voorzitter van de CCAT te wenden indien een hiervoor genoemd bezwaar zich voordoet.


Hierbij de link naar de schoolgids 2022-2023.


Als een leerling op een bepaald vak niet het eindniveau van de basisschool haalt, zal hij of zij met een aangepast programma gaan werken, een zogeheten eigen leerlijn. Het ontwikkelingsperspectief (OPP) wordt zo opgesteld dat er aansluiting is bij het vervolgonderwijs waarvan we verwachten dat de betreffende leerling na de basisschool zal uitstromen. We streven de minimum einddoelen (eind 6-niveau) zoveel mogelijk te behalen. Onze school stelt samen met de orthopedagoog dan wel met een andere specialist binnen de stichting en met u als ouder(s)/verzorger/voogd dit OPP op. Hierin staan onder andere de specifieke begeleiding op school, de verwachte leeropbrengst en het te verwachten uitstroomresultaat naar het voortgezet onderwijs beschreven.


Binnen onze groepen proberen we een kind zo veel mogelijk een passend onderwijsaanbod te geven. Soms lukt het niet om dat in de jaren die voor een bouw staan (in de onderbouw 2 jaar, de middenbouw en bovenbouw 3 jaar). Samen kijken we dan of het nodig is dat een kind langer of korter dan deze jaren in een bouw blijft. Dit gaat in overleg met ouders, intern begeleider, leerkracht en daar waar nodig experts vanuit het expertiseteam van Catent.


Hierbij de link naar ons schoolveiligheidsplan en alle bijlagen.