Onze missie en visie

Leidraad tijdens ons werk

Onze missie en visie

“Leer het me zelf te doen!”

 

 

Waar staan we voor op Het Element? 

Op Montessorischool Het Element doen kinderen ertoe!  
Kinderen leren bij ons om mede-eigenaar te worden van hun eigen leerproces en inzicht te krijgen in hun eigen ontwikkeling. We gaan met kinderen op zoek naar hun intrinsieke motivatie: “wat wil je leren, waarom moet je dit leren, hoe ga je dit leren?”, leren met hoofd, hart en handen wordt hierbij ingezet.  
We geven het kind een positief gevoel van eigenwaarde, onafhankelijkheid en zelfvertrouwen mee. 
Dit met als doel om kinderen op te laten groeien tot zelfstandige persoonlijkheden die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, de omgeving en de samenleving waarvan hij/zij deel uitmaakt. Een persoonlijkheid die plezier heeft in leren en de aangeboren nieuwsgierigheid behoudt.  


Op onze mooie Montessorischool werken we doelgericht aan vaardigheden die kinderen nodig hebben om met aandacht te kunnen werken, hierdoor gaat leren gemakkelijker en kun je door helder te denken keuzes maken waarvan je de uitkomst goed kunt inschatten. 
In ons onderwijs gebruiken we leerlijnen als bron voor de instructie en de verwerking, we vullen dit aan met de montessorimaterialen die leren concreet maken en inzicht geven in de vaardigheden die je op de basisschool leert.  
We leren kinderen hoe ze op een positief kritische manier naar zichzelf en de omgeving kunnen kijken vanuit een groeiende mindset. We leiden ze op tot een zelfstandig denkend individu met een eigen mening en respect voor zichzelf en voor de ander.  
We benaderen de wereld als geheel en vormen vanuit dit uitgangspunt ons Kosmisch onderwijs, we werken vanuit het geheel naar de verschillende losse delen. We halen buiten naar binnen en binnen naar buitenKunst, CultuurSport en Bewegen is daarbij vast onderdeel in ons programma.  


Montessorionderwijs heeft als doel kinderen een gevoel van onafhankelijkheid, eigenwaarde en vertrouwen in de eigen persoonlijkheid te geven. Bij ons op school spelen we hier op verschillende wijzen op in:

In de onderbouw
Rond het derde jaar gaat het kind bewuster de omgeving ontdekken, kinderen proberen ordening aan te brengen in hun handelen en de wereld om hen heen. Ze doen dit door middel van spel, het spel speelt dus ook een grote rol in het onderwijs in de onderbouw. Kinderen in de onderbouw verscherpen hun waarneming, leren onder woorden brengen wat ze zien, meemaken, voelen.
We spelen hierop in door kinderen te helpen met het aanbrengen van deze ordening, te werken met “echte” materialen en hun senso-motorische ontwikkeling te stimuleren. Leren door te voelen, te ruiken, te horen, te proeven en te ervaren.

In de middenbouw
Een kind in de middenbouw verruimt zijn horizon en oriëntatie op de wereld. De wereld wordt groter en speelt zich ook buiten huis en school af. Het kind kan zich voorstellingen maken van dingen die het niet zelf heeft gezien of gedaan, er ontwikkelt zich verbeeldingskracht! Het geheugen breidt zich uit en deze kinderen zijn in staat om zich handelingen en leerinhouden eigen te maken, letters, woorden en sommen te onthouden.

Daarnaast heeft het door dat er een wereld buiten huis en school bestaat, hierdoor kunnen we meer onderwerpen behandelen bij ons Kosmische onderwijs. Kosmische lessen geven het kind inzicht in de ontwikkeling en ontdekking van het leven. We sluiten hierbij in de middenbouw aan bij de nieuwsgierigheid van kinderen naar de wereld om hen heen. We leren ze verbanden leggen en samenhang ontdekken.

In de bovenbouw
Een kind in de middenbouw raakt verder geïnteresseerd in het hoe en waarom van zaken die het tegenkomt. Het kind is nieuwsgierig, doet onderzoek en ontdekt waarom bepaalde dingen zo zijn. Vandaaruit kan het ook zijn verbeeldingskracht gebruiken om nieuwe situaties en mogelijkheden te bedenken. Dit geeft ons een basis om verder te gaan met de leerinhouden en kinderen eigenaarschap geven in wat het wil leren, hoe het dit wil leren en hoe dit gepresenteerd kan worden naar de buitenwereld.


Op onze school scheppen de leerkrachten, kinderen en ouders een leeromgeving waarin de kinderen materialen en activiteiten vinden die passen bij hun ontwikkeling en belangstelling. Hierdoor is de kans groot dat kinderen hun aangeboren nieuwsgierigheid behouden. De verschillen tussen de kinderen en hun ontwikkeling hebben gevolgen voor onze manier van werken: Wij houden rekening met deze verschillen door (leer-)stof aan te bieden op niveau. Daar komt bij dat in een Montessorigroep kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten (combinatiegroepen), waardoor zij op veel verschillende manieren met elkaar kunnen en moeten samenwerken.


Tijdens het dagelijkse werken in de groep is er ruimte voor de spontane belangstelling van de kinderen. Er zijn kaders vastgesteld, waarbinnen onze leerlingen de ruimte krijgen om zelf te plannen en zelf te ontdekken. (‘vrijheid in gebondenheid’). Kinderen kiezen zelf uit de aangeboden verwerkingsvormen binnen de vakgebieden. Daarnaast leren we de kinderen om een verantwoorde planning te maken.

Uiteindelijk moeten alle leerinhouden verwerkt worden. De leerkracht heeft tijdens de werkplanning in veel gevallen de rol van begeleider en bewaakt het proces. Montessorimateriaal kan bij de verwerking van leerinhouden een belangrijk middel zijn. Het is aantrekkelijk en uitdagend materiaal en biedt de mogelijkheid aan leerlingen om individueel, of in kleine groepjes te werken. Het montessorimateriaal maakt tastbaar wat in boeken en schriften beschreven wordt, van concreet naar abstract niveau van handelen.

Naast ruimte voor de hier bedoelde vrije werkkeuze geven de leerkrachten ook groepsinstructies, waarna de verwerking van de leerstof en het toepassen van vaardigheden weer zoveel mogelijk in kleine groepjes of individueel plaatsvindt.


De leerkracht begeleidt en stimuleert de kinderen in hun gehele ontwikkeling, soms door een voorbeeld te zijn, soms door kritische vragen te stellen, soms door hulp te bieden, soms op andere manieren. Een belangrijke taak is het observeren van de kinderen en inspelen op de ontwikkelbehoefte van de kinderen. De leerkracht probeert hierbij steeds de innerlijke motivatie van de kinderen in te zetten om tot leren te komen, daar waar het kan samen met andere kinderen.

De leerkracht en ouders vormen samen een team om het kind zich optimaal te laten ontwikkelen.