Praktische informatie

Handig voor u verzameld!

Praktische informatie

Van schooltijden tot tussenschoolse opvang en van ouderbijdrage tot verslagboeken. Hier vindt u alle praktische informatie over montessorischool Het Element.

  • Maandag 8.30 –12.00 uur en 13.00 -15.00 uur
  • Dinsdag 8.30 –12.00 uur en 13.00 -15.00 uur
  • Woensdag 8.30 –12.15 uur
  • Donderdag 8.30 –12.00 uur en 13.00 -15.00 uur
  • Vrijdag 8.30 –12.00 uur en 13.00 -15.00 uur

NB: De leerlingen van groep 1 en 2 zijn op maandag vrij vanaf 12.00 uur. De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 zijn op vrijdag vrij vanaf 12.00 uur.

De leerlingen mogen dagelijks vanaf 08.15 uur de klas in om te gaan werken aan het werk van hun eigen planning.


Het team heeft jaarlijks een aantal scholingsbijeenkomsten onder schooltijd, de leerlingen zijn dan vrij. Studiedagen staan ruim van tevoren gepland en uiterlijk twee weken van tevoren volgt een herinnering via het communicatieplatform “Parro”. U vindt de studiedagen in de kalender op deze website.


De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage waardoor het mogelijk is om genoemde feesten en activiteiten te organiseren. U wordt aan het begin van het schooljaar d.m.v. een formulier gevraagd om een opgave te doen van de activiteiten waaraan uw kind(eren) mee wil(len) doen en of u het bedrag zelf overmaakt aan de school of dat wij dit mogen incasseren.

 


We vinden het belangrijk om laagdrempelig met ouders, leerlingen en het team te communiceren. Communicatie over leerlingen vindt in principe plaats tussen de ouders en de groepsleerkracht. Vanaf dit jaar gebruiken we ook de Parro-app om berichten te sturen van en naar de groepsleerkracht. Indien het wenselijk is om een extra gesprek met de leerkracht in te plannen, laat dit dan de leerkracht weten. De leerkrachten zullen u benaderen als het van hun kant wenselijk is om u als ouder een keer extra te spreken. Het begin of einde van de schooldag is voor de leerkrachten een druk moment en daarom minder geschikt om belangrijke informatie te bespreken. De lijnen zijn kort op onze school; het maken van een afspraak is de beste manier om rustig te kunnen praten. In de meeste gevallen blijkt het contact tussen leerkracht en ouder ook voldoende helderheid op te leveren. In sommige gevallen kan het prettig zijn om ook de intern begeleider en/of de directeur te betrekken.

 


Twee-tot driemaal per jaar, in september, februari en juni (op verzoek), vindt er een driehoeksgesprek plaats. Bij de gesprekken zijn zowel ouders als kind uitgenodigd. Tijdens het eerste moment rond oktober hebben we een gesprekje over het welbevinden in de klas. In het tweede gesprek (februari) worden naast het welbevinden ook de schoolvorderingen en de Cito resultaten besproken, de kinderen krijgen dan een verslagboek mee. In juni is er weer een verslagboek, de gesprekken zijn dan op verzoek. In het verslagboek treft u informatie aan over de sociale, emotionele-, cognitieve-en creatieve ontwikkeling.


Op onze school zijn jaarlijks diverse ouderavonden. Een ouderavond is bedoeld om met elkaar kennis te maken en om de gang van zaken in de groep en de school te bespreken. Ook de ouderactiviteiten zullen ter sprake komen. Op een algemene ouderavond wordt informatie gegeven betreffende de achtergronden van het Montessorionderwijs en/of betreffende een opvoedkundig onderwerp. Ook organiseren wij thema-avonden en onderwijscafees waar een bepaald onderwijskundig thema centraal staat.

 

 


De nieuwsbrief is belangrijk voor de communicatie tussen school en ouders. U wordt hierin op de hoogte gehouden van de activiteiten. Er staan algemene mededelingen in en van tijd tot tijd een oproep, als er hulp van de ouders nodig is. De nieuwsbrief verschijnt elke eerste maandag van de maand. De nieuwsbrief wordt ook op de website gepubliceerd.


Tussenschoolse opvang

De meeste kinderen op montessorischool Het Element blijven tussen de middag op school. Onder begeleiding van de overblijfouders eten zij hun lunch en gaan daarna lekker buiten spelen. Voor de tussenschoolse opvang vragen wij een ouderbijdrage van 0.85 cent per keer.

Peuterspeelzaal & Buitenschoolse opvang

De montessorivisie van Het Element heeft kennisgemaakt met de antroposofische visie van De Krentebloesem. Het resultaat hiervan is een fijne peuteropvang & BSO voor kinderen uit Hoogeveen e.o.! Voor meer informatie kunnen jullie kijken op www.dekrentebloesem.nl of een mail sturen naar krentebloesem@gmail.com.


Ook dit schooljaar doen we weer mee met de landelijke schoolfruitactie die geïnitieerd wordt door de Europese Unie. Elke woensdag, donderdag en vrijdag krijgen de kinderen op school groente en/ of fruit. Dit doen we om kinderen kennis te laten maken met verschillende soorten groenten en fruit en het eten hiervan te stimuleren.


De schoolgids van onze school vindt u hier.